Partnervillkor

Gäller för alla affiliate- och referenspartners till Rinkel B.V.

Partnervillkor | Rinkel

Version: Partnervillkor 2023_1
Datum: 30 maj 2023
 

Detta dokument innehåller de allmänna villkoren ("Partnervillkor") som gäller för en parts ("Partner") deltagande i partnerprogrammet ("Partnerprogram") som erbjuds av Rinkel B.V. eller Rinkel S.L. ("Rinkel"). Dessa partnervillkor beskriver de villkor under vilka deltagande i partnerprogrammet är möjligt och de rättigheter som Rinkel och partnern kan härleda från det. Läs därför dessa Partnervillkor noggrant och kontakta oss om du har några frågor.
 

Artikel 1 Definitioner
1.1 De kapitaliserade termer som används i dessa Partnervillkor har följande betydelser:

 • Partnervillkor: dessa villkor, som är en integrerad del av Avtalet.
 • Tjänster: de (telekom)tjänster som tillhandahålls av Rinkel och som faller inom ramen för avtalet.
 • Lead: en potentiell kund av tjänsterna som introduceras till Rinkel av partnern.
 • Kund: en Lead som har ingått ett avtal med Rinkel om tillhandahållande av en tjänst.
 • Avtal: avtalet mellan Rinkel och Partner avseende Partnerprogrammet.
 • Partner: den (juridiska) person som deltar eller vill delta i Partnerprogrammet.
 • Partnerprogram: det partnerprogram som erbjuds av Rinkel.
 • Partnerportal: den onlineportal genom vilken partnern kan få tillgång till viss information, inklusive beloppet för eventuella avgifter som Rinkel betalar till partnern. 

 

Artikel 2. Registrering för partnerprogrammet
2.1 För att kunna delta i Partnerprogrammet måste Partnern registrera sig i enlighet med det förfarande som då gäller för Rinkel. Dessa Partnervillkor gäller vid registrering.
2.2 Vid tidpunkten för registreringen är partnern skyldig att tillhandahålla den begärda informationen och är ansvarig för riktigheten av den tillhandahållna informationen. Partnern måste hålla Rinkel informerad om eventuella ändringar.
2.3 Registreringen är endast slutgiltig när Rinkel har accepterat den och har meddelat partnern om detta skriftligen eller via e-post. Rinkel har rätt att avvisa registreringar utan att ange några skäl.
2.4 Partnern förstår att deltagande i partnerprogrammet inte innebär ett exklusivt avtal med Rinkel. De rättigheter som beviljas partnern är icke-exklusiva och icke-överförbara.
2.5 Under avtalets löptid kan Rinkel införa vissa kriterier och krav som partnern måste uppfylla. Partnern kommer att ges rimlig tid för att uppfylla dessa krav. Om Partnern inte accepterar dessa ändringar, kan Partnern säga upp Avtalet innan ändringarna träder i kraft. Om Partnern inte säger upp Avtalet kommer Partnern att vara bunden av de nya reglerna från och med ikraftträdandedatumet.
2.6 Deltagande i Partnerprogrammet innebär inte att Partnern utses till återförsäljare av Tjänsterna. Eventuella avtal om tillhandahållande av Tjänsterna ska alltid ingås med Rinkel. Partnern erhåller inte någon behörighet enligt avtalet att utföra några juridiska handlingar på uppdrag av Rinkel. 

 

Artikel 3. Partnerportal
3.1 Efter att partnerns registrering har accepterats av Rinkel, kommer Rinkel att ge partnern tillgång till partnerportalen så snart som möjligt.
3.2 Tillgång till Partnerportalen är strikt personlig och får inte delas med tredje part utanför Partnerns organisation.
3.3 Partnern är skyldig att hålla inloggningsuppgifterna för Partnerportalen strikt konfidentiella. Rinkel är inte ansvarig för eventuellt missbruk av dessa inloggningsuppgifter och kan anta att allt som görs från Partnerns konto görs under Partnerns ledning och övervakning. Vid misstanke om missbruk måste partnern omedelbart meddela Rinkel.


Artikel 4. Marknadsföring av tjänster
4.1 Partnern ska marknadsföra de tjänster som omfattas av avtalet efter bästa förmåga. Detta avser uteslutande marknadsföring av de tjänster som listas i partnerportalen.
4.2 Rinkel har rätt att när som helst göra ändringar i de tjänster som omfattas av avtalet. Ändringar kommer att göras tillgängliga i Partnerportalen och kommer att träda i kraft vid publicering men kommer inte att påverka några avgifter som redan tjänats av Partnern vid den tidpunkten.
4.3 Partnern får marknadsföra Tjänsterna efter eget gottfinnande inom de begränsningar som anges i Avtalet. Partnern ska följa rimliga instruktioner som utfärdas av Rinkel i detta avseende. 

 

Artikel 5. Villkor för marknadsföring
5.1 Partnern måste begränsa marknadsföringen av tjänsterna till Leads som finns i de överenskomna geografiska områdena. Marknadsföringen är alltid begränsad till de områden där Rinkel tillhandahåller sina tjänster.
5.2 Partnern ska följa alla (lokala) tillämpliga lagar och förordningar om marknadsföring, förvärv av Leads och andra aspekter av avtalet.
5.3 Partnern får inte: marknadsföra på webbplatser eller tjänster av olaglig natur; delta i marknadsföring genom oönskad elektronisk kommunikation via e-post, SMS eller liknande medium ("spam"), även om det baseras på opt-in; eller visa marknadsföringsmaterial på ett sätt som är eller rimligen kan vara skadligt för Rinkels rykte. Dessutom får partnern inte: lova eller betala (en del av) den mottagna eller mottagna avgiften till leads eller kunder; och registrera eller använda handelsnamn, varumärken, domännamn eller användarnamn för tjänster (såsom namn på Facebook, Twitter eller andra tredjepartstjänster) som innehåller ett varumärke eller handelsnamn för Rinkel eller har en förväxlingsbar likhet med dessa.
5.4 Partnern ska ge ärliga och uppriktiga råd om tjänsterna och ska avstå från att göra uttalanden om tjänsterna som kan vara vilseledande eller svåra att bevisa. Vidare ska Partnern avstå från att göra åtaganden avseende Tjänsterna som Rinkel är osäker på att kunna fullgöra.
5.5 Partnern får endast informera tredje part om att de är en partner till Rinkel och förklara den allmänna rättsliga omfattningen av detta partnerförhållande.
5.6 Om Rinkel har en rimlig misstanke om att partnern agerar i strid med bestämmelserna i denna artikel, kommer Rinkel att informera partnern om detta. Partnern måste då upphöra eller avstå från de relevanta åtgärderna så snart som möjligt, och underlåtenhet att göra detta kan leda till att Rinkel säger upp avtalet med omedelbar verkan. 

 

Artikel 6. Hänvisning av Leads
6.1 Partnern ska hänvisa Leads på det sätt som föreskrivs av Rinkel. Metoden för att hänvisa Leads kan ändras av Rinkel från tid till annan. Partnern kommer att meddelas om sådana ändringar via partnerportalen.
6.2 Partnern ska på begäran förse Rinkel med följande (ytterligare) information om en Lead:

 1. Allmän företagsinformation om Lead;
 2. Kontaktuppgifter till Lead, i den utsträckning Lead har samtyckt till det;
 3. Förklaring av den kontakt som Partnern redan har haft med Lead och Leadens intresse för Tjänsterna.

6.3 Rinkel är inte skyldig att acceptera de introducerade Leads, och Rinkel kommer att informera Partnern när en Lead inte accepteras. Om en Lead inte accepteras av Rinkel innebär det att Partnern inte är berättigad till någon form av ersättning i detta avseende. Dessutom existerar inte ett (accepterat) Lead om: (i) det inte har hänvisats i enlighet med den metod som föreskrivs av Rinkel, (ii) det redan är i en försäljningscykel av Rinkel, eller (iii) det redan har lämnats till Rinkel av en annan part. 

 

Artikel 7. Ersättning och betalning
7.1 Partnern är berättigad till ersättning endast i den utsträckning som beskrivs i Avtalet. Partnern har inte rätt till någon annan form av ersättning.
7.2 Beloppet och beräkningsmetoden för den (fasta) ersättningen beskrivs i Partnerportalen. Rinkel har rätt att när som helst justera beloppet och beräkningsmetoden och kommer att meddela Partnern om detta via Partnerportalen. Justeringar av ersättningsbeloppet har inte retroaktiv verkan och kommer endast att gälla för Leads som hänvisas efter det att ändringarna har trätt i kraft.
7.3 Partnern har endast rätt till ersättning om ett (accepterat) Lead konverteras till en Kund och förutsatt att Kunden har betalat avgiften för respektive Tjänst(er) till Rinkel.
7.4 Partnern har inte rätt till ersättning: (a) om en Lead inte konverterar till en Kund inom en period av sex (6) månader efter att den introducerats av Partnern till Rinkel (om inte Rinkel, av goodwill, ändå beviljar ersättning); (b) för intäkter som genereras av Rinkel med avseende på tjänster som inte beskrivs i Partnerportalen vid tidpunkten för den första introduktionen av Lead; (c) avseende någon form av förlängning eller utvidgning av befintliga avtal med en Kund; och (d) för Leads som konverterar till Kunder efter dagen för avtalets uppsägning.
7.5 Partnern kan se antalet hänvisade Leads och den ersättning som Rinkel är skyldig partnern i partnerportalen. Partnern är skyldig att kontrollera riktigheten och fullständigheten av ersättningen som beräknas av Rinkel i Partnerportalen. Eventuella felaktigheter måste rapporteras till Rinkel skriftligen av Partnern inom trettio (30) dagar efter att ersättningen visas i Partnerportalen. Om inget svar erhålls inom denna period anses partnern vara överens med de visade uppgifterna.
7.6 Partnern kommer att få en månatlig faktura från Rinkel baserat på den information som tillhandahålls i Partnerportalen. Rinkel kommer att betala vederbörlig ersättning till Partnern inom trettio (30) dagar efter att fakturan skickats till Partnern.
7.7 Partnern är ansvarig för solvensen hos de Leads som introducerats av dem och måste utföra nödvändig due diligence. Om det visar sig att en konverterad Lead inte uppfyller betalningsskyldigheten med avseende på tjänsten (erna), ska partnern vara ansvarig för beloppet för motsvarande ersättning, och Rinkel har rätt att återkräva eller kvitta den relevanta ersättningen.
7.8 Rinkel har rätt att kvitta partnerns anspråk mot Rinkel med alla anspråk, oavsett deras natur, som Rinkel har mot partnern.
7.9 För fastställandet av det ersättningsbelopp som Rinkel är skyldig partnern, ska uppgifterna från Rinkels administration tjäna som enda bevis, såvida inte partnern bevisar att dessa uppgifter är felaktiga.
7.10 Alla belopp och priser som meddelas av Rinkel är alltid i euro och exkluderar moms och andra avgifter, om inte annat uttryckligen anges. 

 

Artikel 8. Immateriella rättigheter
8.1 Alla immateriella rättigheter avseende tjänsterna, inklusive källkoder, resultat, dokumentation, programvara, webbplatser, databaser, (marknadsförings)material samt förberedande material därav, ska uttryckligen förbli hos Rinkel och/eller dess licensgivare, och ingenting i avtalet är avsett att överföra några immateriella rättigheter till partnern. 

 

Artikel 9. Konfidentialitet
9.1 Partnern åtar sig att upprätthålla sekretess avseende all information som rör Rinkels arbete och organisation som har kommit till dess kännedom, såvida det inte är nödvändigt att avslöja sådan (kommersiell och operativ) information till Lead i samband med en Lead. I detta fall skall föregående samråd mellan parterna äga rum. 

 

Artikel 10. Icke-konkurrens
10.1 Under en period av tre (3) år efter Avtalets upphörande är det förbjudet för Partnern att kontakta Rinkels Kunder för att förmå dem att säga upp avtal med Rinkel eller att erhålla liknande tjänster från tredjepartsleverantörer.
10.2 Under avtalstiden och ett (1) år därefter får Partnern inte utveckla eller bistå i utvecklingen av konkurrerande tjänster eller ägna sig åt verksamhet som är relaterad till dessa.
10.3 I händelse av en överträdelse av klausul 1 eller klausul 2 ska partnern ådra sig ett omedelbart betalbart straff på tiotusen euro per överträdelse till Rinkel, vilket inte är föremål för någon kvittning. Denna bestämmelse påverkar inte Rinkels rätt att utöva andra lagstadgade och/eller överenskomna rättigheter, inklusive men inte begränsat till rätten att kräva (ytterligare) skadestånd (oavsett om det är i kombination med ovannämnda straffavgift eller inte). 

 

Artikel 11. Ansvar
11.1 Rinkels ansvar för hänförliga brister eller annan orsak är begränsat till det ersättningsbelopp som betalats eller ska betalas under kalendermånaden före den månad då den skadegörande händelsen inträffade, per händelse (varvid en serie av relaterade händelser anses vara en händelse).
11.2 Partnern ska hålla Rinkel skadeslös mot alla krav på ersättning för någon form av skada som drabbat tredje part och som härrör från partnerns bristande efterlevnad av avtalet. 

 

Artikel 12. Avtalstid och uppsägning
12.1 Avtalet ingås när partnern registrerar sig för partnerprogrammet och ingås för en obestämd period. Avtalet upphör automatiskt om Rinkel avvisar Partnerns registrering för Partnerprogrammet. 
12.2 Avtalet kan sägas upp skriftligen (inklusive via e-post) av endera parten när som helst, med förbehåll för följande uppsägningstid. 
12.3 Under det första året gäller en uppsägningstid på en (1) månad. Denna uppsägningstid ökar med en (1) månad varje år tills den maximala uppsägningstiden på tre (3) månader har uppnåtts. 
12.4 Avtalet kan omedelbart sägas upp av endera parten: (a) om den andra parten försätts i konkurs; (b) om den andra parten beviljas betalningsinställelse; eller (c) om den andra parten upplöses eller likvideras.
12.5 Om vissa mål eller andra kriterier har överenskommits, har Rinkel rätt att säga upp avtalet om partnern inte uppfyller de relevanta kriterierna inom den angivna perioden. I händelse av en mindre avvikelse från kriterierna, som bestäms av Rinkel, kan Rinkel besluta att ge partnern en möjlighet att åtgärda bristen eller befria partnern. 

 

Artikel 13. Övriga bestämmelser
13.1 Avtalet och alla (rättsliga) åtgärder som härrör från det eller är relaterade till det ska regleras av nederländsk lag.
13.2 Alla tvister som uppstår mellan parterna ska överlämnas till den behöriga domstolen i distriktet Rotterdam, Nederländerna.
13.3 Om någon bestämmelse i avtalet förklaras ogiltig eller ogiltigförklaras, ska de återstående bestämmelserna förbli i full kraft och effekt. Rinkel ska ersätta de ogiltiga eller annullerade bestämmelserna med nya bestämmelser, med beaktande av syftet och avsikten med de ogiltiga eller annullerade bestämmelserna så mycket som möjligt.
13.4 Partnern har inte rätt att sälja och/eller överföra rättigheterna och/eller skyldigheterna enligt avtalet till en tredje part utan föregående skriftligt medgivande från Rinkel.