Allmänna villkor

Frågor som vi vill diskutera.

Allmänna villkor och bestämmelser

Version: AVNL_1.2
Datum: 8 februari 2023
 
Dessa allmänna villkor och bestämmelser gäller för alla erbjudanden och tjänster som görs och tillhandahålls av Rinkel B.V. och utgör en integrerad del av varje avtal som ingås mellan Rinkel B.V. och dess kunder.
 

Artikel 1. definitioner

Huvudbegreppen i dessa allmänna villkor och bestämmelser (både i singular och plural) definieras enligt följande:

 • 1.1 Konto: det personliga konto, plus eventuella ytterligare underkonton, som Rinkel skapar och tillgängliggör för användaren för att denne ska kunna använda tjänsten.
 • 1.2 Tjänster: alla tjänster som Rinkel tillhandahåller till användaren i enlighet med avtalet, däribland den onlineplattform för åtkomst som finns på webbplatsen.
 • 1.3 Rinkel: Rinkel, ett privat aktiebolag baserat i Rotterdam, Nederländerna, och registrerat hos handelskammaren med nummer 68947232.
 • 1.4 Immateriella rättigheter: alla immateriella och därtill hörande rättigheter, däribland upphovsrätt, databasrättigheter, domännamn, rättigheter till firmanamn, rättigheter till varumärken, rättigheter till design, närstående rättigheter, patenträttigheter samt rättigheter till know-how.
 • 1.5 My Rinkel: den onlinekontomiljö, tillgänglig via my.rinkel.com, där användaren om möjligt kan konfigurera de tjänster som erbjuds och se all relevant information.
 • 1.6 Användare: den fysiska person eller juridiska enhet som agerar som utövare av en yrkesroll eller företag som Rinkel har ingått ett avtal med.
 • 1.7 Avtal: varje avtal mellan Rinkel och användaren enligt vilket Rinkel tillhandahåller tjänster till användaren, och som dessa allmänna villkor och bestämmelser utgör en integrerad del av.
 • 1.8 Part/parter: parterna i avtalet, dvs. Rinkel och/eller användaren, var för sig eller gemensamt.
 • 1.9 Webbplats: webbplatsen https://www.rinkel.com/ och eventuella subdomäner.

 

Artikel 2. ingående och fullgörande

 • 2.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser gäller för samtliga tjänster som Rinkel tillhandahåller och för det avtal som därmed ingås mellan parterna.
 • 2.2 Det är uttryckligen uteslutet att tillämpa eventuella köpvillkor eller andra villkor och bestämmelser som användaren använder.
 • 2.3 Användaren måste skapa ett konto på webbplatsen för att få tillgång till tjänsten. Avtalet med användaren ingås så fort användaren har skapat ett konto.
 • 2.4 För andra tjänster kan Rinkel på begäran utfärda en prisoffert utan förpliktelser. I sådana fall ska avtalet med användaren börja gälla efter att Rinkel skriftligt har bekräftat att användaren accepterat offerten.
 • 2.5 Rinkel kan erbjuda användaren alternativet att använda tjänsten i 7 dagar kostnadsfritt och utan förpliktelser. Med andra ord kommer användaren inte att behöva betala för att använda tjänsten under dessa sju dagar. Tjänsten kommer att avslutas automatiskt efter dessa sju dagar eller efter att användaren har förbrukat hela det extra samtalspaketet, vilket som är fallet.
 • 2.6 Efter dessa sju dagar är användaren fri att använda ett betalt abonnemang i My Rinkel om hen vill fortsätta använda tjänsten efter de 7 dagarna. Genom att acceptera erbjudandet på webbplatsen blir användaren skyldig att betala per månad och accepterar de skyldigheter och arrangemang som beskrivs i dessa allmänna villkor och bestämmelser.


Artikel 3. tillhandahållande av tjänsterna

 • 3.1 Efter att avtalet ingåtts ska Rinkel eftersträva att så snart som möjligt tillhandahålla tjänsterna i enlighet med avtalet. Datum och perioder som specificeras av Rinkel är indikativa och utgör inte deadlines.
 • 3.2 Användaren ska stödja Rinkel i den omfattning som är nödvändig och önskvärd för att Rinkel ska kunna leverera tjänsterna korrekt och i tid. I alla händelser ska användaren:
  • (i) tillhandahålla alla uppgifter och annan information som Rinkel anger att man behöver eller som användaren rimligen borde förstå behövs för att tjänsterna ska kunna levereras, och
  • (ii) ge Rinkel åtkomst till alla slags platser, utrustning, tjänster och konton som användaren kontrollerar, om och i den mån detta är nödvändigt för att tjänsterna ska kunna levereras.
 • 3.3 Rinkel ska i möjligaste mån beakta alla rimliga begäranden från användaren när det gäller avtalets fullgörande, men är inte skyldigt att efterleva dem. Rinkel kan ta ut en avgift för att utföra sådana begäranden.
 • 3.4 Rinkel har rätt att engagera tredje parter för ändamålet att fullgöra avtalet. Medföljande kostnader ska betalas av användaren endast om detta har överenskommits i förväg.


Artikel 4. regler för använding

 • 4.1 För att kunna använda tjänsten/tjänsterna behöver användaren ett konto.
 • 4.2 Användaren måste skydda kontot/kontona mot obehörig åtkomst genom ett användarnamn och lösenord, och eventuellt en andra autentiseringsfaktor. I synnerhet lösenordet måste hållas strikt konfidentiellt. Rinkel får anta att alla aktiviteter som utförs genom användarens konto utförs under användarens ledning och tillsyn.
 • 4.3 Det är förbjudet att använda tjänsterna på ett sätt som strider mot dessa allmänna villkor och bestämmelser eller tillämpliga lagar och regelverk. Det är dessutom uttryckligen inte tillåtet att använda tjänsterna på ett sätt som kan orsaka olägenheter eller skada för Rinkel eller en tredje part.
 • 4.4 Om Rinkel konstaterar att en användare överträder dessa allmänna villkor och bestämmelser eller mot lagen, eller får ett klagomål om detta, kan Rinkel ingripa för att stoppa överträdelsen. Rinkel blockerar sedan tillgången till den/de relevanta tjänsterna.
 • 4.5 Om någon olägenhet, skada eller annan fara enligt Rinkels uppfattning hotar att påverka funktionen för Rinkels eller en tredje parts datorsystem eller nätverk och/eller tillhandahållandet av tjänster online, t.ex. genom att uppsatta gränser blir uppnådda, det skickas överdrivet många e-postmeddelanden eller andra uppgifter, det sker personuppgiftsincidenter eller aktiviteter med virus, trojaner och liknande programvara, har Rinkel rätt att vidta alla åtgärder man rimligen anser nödvändiga för att avvärja eller förebygga sådant hot. Till sådana åtgärder räknas bland annat att dra in tjänsterna och säga upp avtalet.
 • 4.6 Användaren är skyldig att följa alla rimliga instruktioner från Rinkel beträffande användningen av tjänsterna.
 • 4.7 Användaren måste befria Rinkel från ansvar vid alla anspråk från tredje part angående förlust eller skada till följd av brott mot de regler som fastställs i denna artikel.
 • 4.8 Rinkel kan sätta en gräns för antalet samtalsminuter som användaren kan använda eller faktiskt använder genom tjänsten. Om parterna inte har ingått ytterligare arrangemang på den här punkten, ska en gräns gälla på grundval av rimlig användning. Detta innebär att gränsen för samtalsminuter är 3 x genomsnittlig användning.
 • 4.9 Om användaren överskrider en användningsgräns ska Rinkel skicka användaren ett automatiserat meddelande.
 • 4.10 Om användaren använder mer än vad som är tillåtet enligt avtalet, ska Rinkel ha rätt att debitera ett ytterligare belopp i efterhand i enlighet med Rinkels tillämpliga samtalstaxor, eller blockera åtkomsten till tjänsten.
 • 4.11 Rinkel ska inte vara ansvarigt om tjänsten inte är tillgänglig eller inte fungerar ordentligt när de tillämpliga användningsgränserna överskrids.  

 

Artikel 5. betalning

 • 5.1 De belopp som är förfallna till betalning visas i My Rinkel. Den beskrivning av tjänsten och betalningsskyldigheterna som visas i My Rinkel och på webbplatsen är bindande.
 • 5.2 Användarens betalningsskyldigheter utgörs av både fasta regelbundna (t.ex. månadsvis eller årsvis) och rörliga kostnader, de senare för den faktiska användningen av tjänsten. Både fasta och rörliga kostnader visas i My Rinkel.
 • 5.3 Rinkel ska skicka en faktura på alla belopp som är förfallna till betalning och kan göra detta i förväg och elektroniskt. Om användaren motsätter sig fakturan upphäver det ändå inte användarens betalningsskyldighet.
 • 5.4 Samtliga fakturor har en betalningsperiod på 14 dagar, såvida inte en annan betalningsperiod anges på fakturan eller en annan period har avtalats skriftligt.
 • 5.5 Rinkel är medvetet om att de tjänster som erbjuds kan vara en viktig del av användarens affärsverksamhet. Om användaren inte uppfyller sina finansiella skyldigheter har Rinkel emellertid rätt att säga upp tjänsten i enlighet med följande stycke.
 • 5.6 Frånkopplingsprocedur:
  • (i) Om inte fullständig betalning sker efter 14 dagar, skickar Rinkel en betalningspåminnelse via e-post/SMS. Detta ska bedömas vara ett meddelande om utebliven betalning, och användaren räknas som försumlig om betalning fortfarande inte sker inom sju dagar från datumet för det meddelandet. Tjänsten kommer att fortsätta fungera.
  • (ii) Om fullständig betalning fortfarande inte skett efter 21 dagar, skickar Rinkel en ytterligare betalningspåminnelse via e-post/SMS och meddelar användaren att det läggs till avgifter vid nästa påminnelse. Tjänsten kommer att fortsätta fungera.
  • (iii) Om fullständig betalning fortfarande inte skett efter 28 dagar, Rinkel skickar ett kravbrev via e-post/SMS och debiterar en administrationsavgift på 15 euro. Tjänsten kommer att fortsätta fungera.
  • (iv) Om fullständig betalning fortfarande inte skett efter 42 dagar, skickar Rinkel ett kravbrev via e-post/SMS och spärrar utgående samtal. Tjänsten kommer att fortsätta fungera för inkommande samtal och användaren måste betala en administrationsavgift på 25 euro för att häva spärren på utgående samtal.
  • (v) Om fullständig betalning fortfarande inte skett efter 56 dagar, frånkopplar Rinkel permanent användaren och den/de köpta tjänsterna. Rinkel ansvarar inte för eventuell skada eller förlust för användaren till följd av detta. I sådana fall ska användaren, utöver det totala belopp som på det stadiet är förfallet till betalning, även vara tvungen att betala alla rättsliga kostnader och kostnader utom rätta, däribland alla arvoden till advokater och utomstående experter.
 • 5.7 Om användaren väljer autogiro och en betalning återkallas tre gånger på 6 månader, får Rinkel vägra denna betalningsmetod och ålägga ytterligare betalningsvillkor (såsom förhandsbetalning eller en specifik betalningsmetod).
 • 5.8 Alla belopp som ska betalas till Rinkel förfaller omedelbart till betalning om användaren försätts i konkurs eller insolvens, om användaren ansöker om eller beviljas betalningsanstånd, om användaren avbryter sin verksamhet eller dess affärsverksamhet avvecklas. 5.9 Alla priser som erbjuds av Rinkel är i euro och exklusive moms och andra offentliga påförda avgifter.
 • 5.10 När månadsvisa samtalspaket tillämpas, och de inte används helt under en och samma månad, kan inte det som återstår överföras till nästa månad.
 • 5.11 Debiteringar kan justeras årligen i enlighet med konsumentprisindex eller något annat index eller riktmärke som parterna kommer överens om. Ingen sådan justering ger användaren rätt att säga upp avtalet. Rinkel kan även justera debiteringarna om sådan justering uppkommer genom ändring av de priser som någon av Rinkels leverantörer tar ut.
 • 5.12 Rinkel kan införa nya abonnemangsmodeller, byta ut befintliga abonnemangsmodeller och/eller begränsa ändringar i de befintliga abonnemangsmodellerna.

 

Artikel 6. ändringar och förbättringar

 • 6.1 Rinkel kan ändra på tjänsterna för att åtgärda fel, tillägga nya funktioner eller förbättra prestandan. Parterna kan diskutera sådana ändringar i förväg och användaren kan komma med förslag, men det är Rinkel som tar det slutgiltiga beslutet ifall ändringarna ska göras.
 • 6.2 Om några ändringar enligt Rinkels uppfattning leder till en avsevärd förändring i tjänsternas funktion, ska Rinkel eftersträva att meddela användaren via e-post i förväg och förvarna om dessa ändringar.
 • 6.3 Rinkel ska eftersträva att åtgärda alla eventuella fel i tjänsterna, men är delvis beroende av sina leverantörer i detta avseende. Rinkel har rätt att inte installera vissa uppdateringar eller uppgraderingar från leverantörer om dessa enligt Rinkels uppfattning inte gynnar tjänsternas funktion.
 • 6.4 Om det finns en möjlighet att tillgången till tjänsterna kan bli begränsad om det genomförs ändringar och förbättringar, kommer arbetet i möjligaste mån att utföras nattetid. Akut underhåll kan utföras när som helst och meddelas inte i förväg.


Artikel 7. maskinvara och övriga tjänster

 • 7.1 Om användaren begär ytterligare arbeten eller tjänster som ligger utanför vad detta avtal omfattar, ska parterna rådgöra om detta och Rinkel tar fram en extra prisoffert. Rinkel utför det ytterligare arbetet först efter att användaren har accepterat offerten.
 • 7.2 Om och i den mån avtalet föreskriver någon leverans eller transport av maskinvara, ska alla varor som levereras i princip förbli Rinkels egendom. Om parterna kommer överens om att ägarskapet för de levererade varorna ska överföras till användaren, verkställs transporten i fråga först när Rinkel har mottagit hela det överenskomna beloppet.

 

Artikel 8. telefonnummer

 • 8.1 Användaren måste ha ett telefonnummer för att tjänsten/tjänsterna ska fungera. Användaren kan beställa telefonnummer och flytta dem till eller från Rinkel.
 • 8.2 Ansökning om och användning av ett telefonnummer är underställt tillämpliga lagar och regelverk i det land där telefonnumret utfärdas. Dessa lagar och regelverk kan komma att ändras och tolkas av de behöriga myndigheterna. Rinkel ska göra sitt bästa för att säkerställa att ansökningsprocessen och tilldelningen av ett telefonnummer följer sådana lagar och regelverk, och ge användaren all information som behövs, men Rinkel kan ändå inte garantera att en ansökan om ett telefonnummer alltid blir beviljad eller att ett telefonnummer alltid förblir tillgängligt. Användaren är ansvarig för att skaffa sig tillräcklig information om hur telefonnumret används i de berörda länderna och om tillämpliga lagar och regelverk.
 • 8.3 Ett nummer som tillhandahålls av Rinkel kan överföras kostnadsfritt endast om det inte finns några innestående fakturor.
 • 8.4 Rinkel ska göra sitt bästa för att säkerställa att varje överföring till och från Rinkel går smidigt, men är för detta beroende av diverse parter som Rinkel inte har någon kontroll över. Rinkel ska inte ansvara för någon förlust eller skada till följd av detta (t.ex. larmsystem som är ur funktion, avgifter för att säga upp befintliga abonnemang eller andra kostnader och situationer).
 • 8.5 Användaren är fullt ut ansvarig för användningen av telefonnumret och för att följa tillämpliga lagar och regelverk. Användaren befriar Rinkel från ansvar och skadeståndsskyldighet vid alla anspråk från tredje parter, inklusive tillsynsmyndigheter.

 

Artikel 9. immateriella rättigheter

 • 9.1 Tjänsten/tjänsterna, tillhörande programvara och all information och bilder i tjänsten är Rinkels eller dess licensgivares immateriella egendom. De får inte kopieras eller användas på något som helst sätt utan särskilt tillstånd från Rinkel, utom när lagen tillåter det.
 • 9.2 Användaren kommer att beviljas en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda tjänsten så länge avtalet varar.
 • 9.3 Information som användaren lagrar eller behandlar genom tjänsten är och förblir användarens egendom. Rinkel har en begränsad rätt att använda denna information för tjänsten och för rapportering, riktmärkning och statistiska och analytiska syften, inklusive eventuella framtida aspekter av dessa. Användaren kan återkalla denna användningsrätt genom att säga upp avtalet.
 • 9.4 Om användaren skickar information till Rinkel, t.ex. återkoppling om ett fel eller ett förslag till förbättring, beviljar användaren Rinkel för all framtid en obegränsad rätt att använda denna information för tjänsten.
 • 9.5 Rinkel kommer inte att skaffa sig åtkomst till några uppgifter som användaren lagrar och/eller distribuerar genom tjänsten, såvida man inte använder dem för att tillhandahålla tjänster, däribland övriga och framtida tjänster, eller om Rinkel måste göra detta enligt lag eller domstolsbeslut. I det senare fallet ska Rinkel göra allt som står i dess makt för att begränsa åtkomsten till sådana uppgifter.

 

Artikel 10. support och tillgänglighet

 • 10.1 Rinkel ska i rimlig omfattning ge support till användaren när det gäller frågor om hur tjänsterna används och hanteras och eventuella tillhörande tekniska problem. Hjälpcentralens öppningstider och kontaktkanaler finns förtecknade på webbplatsen.
 • 10.2 Rinkel eftersträvar att handlägga förfrågningar till hjälpcentralen inom rimlig tid. Det kan variera hur lång tid som krävs för att lösa olika rapporterade problem.
 • 10.3 Rinkel eftersträvar att hålla tjänsterna online så mycket som möjligt, men kan inte garantera oavbruten tillgänglighet om inte detta har avtalats i ett servicenivåavtal.
 • 10.4 Om Rinkels eller någon tredje parts datorsystem eller nätverk enligt Rinkels uppfattning löper risk att påverkas av t.ex. en DoS-/DDoS-attack eller aktiviteter med sabotageprogram, får Rinkel vidta alla sådana åtgärder som man rimligen anser nödvändiga för att avvärja sådan risk och begränsa eller förebygga all skada. Detta kan leda till begränsad tillgänglighet.

 

Artikel 11. säkerhet och integritet

 • 11.1 Rinkel ska vidta alla åtgärder för att säkra tjänsterna mot felaktig användning eller obehörig åtkomst till användarens uppgifter.
 • 11.2 I sitt fullgörande av avtalet kan Rinkel behandla personuppgifter på användarens vägnar, och i sådana fall anses användaren vara den personuppgiftsansvarige och Rinkel personuppgiftsbiträdet. Om personuppgifter behandlas kan parterna ingå ett uppgiftsbehandlingsavtal som fastställer arrangemang för behandlingen och säkerheten för dessa uppgifter. De termer som används ovan har den mening som avses i tillämplig integritetslagstiftning.
 • 11.3 Användaren garanterar att all utlämning av personuppgifter och andra uppgifter till Rinkel är laglig och att behandling av sådana uppgifter i enlighet med avtalet inte går emot några tillämpliga integritetslagar eller regelverk
 •  11.4 Parterna kommer att behandla som konfidentiell all information som de lämnar till varandra före, under och efter fullgörandet av detta avtal eller som de behandlar i tjänsten om den informationen är markerad som konfidentiell eller parterna rimligen borde anta att den är konfidentiell. Parterna ska också ålägga den skyldigheten på sina anställda och alla tredje parter de engagerar i syfte att fullgöra avtalet.

 

Artikel 12. anvarsskyldighet och force majeure

 • 12.1 Rinkels ansvarsskyldighet för förlust eller skada är begränsad till den försäkringsbetalning som görs till Rinkel i varje särskilt fall. Om ingen försäkringsbetalning görs ska ansvarsskyldigheten per händelse (där en rad på varandra följande händelser ses som en enda händelse) vara begränsad till det belopp som användaren betalat enligt avtalet under de 3 månaderna före förlusten eller skadan i fråga.
 • 12.2 Rinkel är endast ansvarigt för förlust eller skada som är en direkt följd av ett direkt hänvisningsbart brott mot avtalet. Rinkel är inte ansvarsskyldigt för någon annan typ av förlust eller skada. Direkt förlust eller skada innebär enbart:
  • (i) skada orsakad direkt på konkreta föremål,
  • (ii) rimliga och påvisbara kostnader som användaren ådragit sig för att få Rinkel att korrekt fullgöra avtalet, såvida inte Rinkel inte kan hållas ansvarigt för sitt bristande fullgörande,
  • (iii) rimliga kostnader som ådragits för att fastställa orsaken och omfattningen av den direkta förlusten eller skadan,
  • (iv) rimliga och påvisbara kostnader som användaren ådragit sig för att förebygga eller begränsa någon direkt förlust eller skada, förutsatt att användaren påvisar att sådana kostnader faktiskt har mildrat sådan direkt skada eller förlust, och
  • (v) rimliga och påvisbara kostnader som ådragits för att få avtalet fullgjort av en tredje part om Rinkel – efter att ha mottagit ett kravbrev från användaren – fortsatt inte korrekt utför sina skyldigheter inom den rimliga period som anges i det brevet.
 • 12.3 En begränsning eller uteslutande av ansvar som föreskrivs i detta avtal gäller inte om förlusten eller skadan är en följd av
  • (i) en avsiktlig handling eller försummelse eller uppsåtlig vårdslöshet från Rinkels lednings sida, eller
  • (ii) dödsfall eller kroppsskada.
 • 12.4 Rinkel ska vara ansvarsskyldigt för en överträdelse av avtalet endast om användaren vederbörligen skickar Rinkel ett skriftligt meddelande om försummelse, utan dröjsmål men i vilket fall som helst inom 30 dagar från att överträdelsen upptäckts, där Rinkel beviljas en rimlig tid för att åtgärda överträdelsen, och Rinkel även efter den perioden inte fullgör sina skyldigheter. Meddelandet om försummelse måste innehålla en så detaljerad beskrivning som möjligt av överträdelsen, så att Rinkel kan vidta ändamålsenliga åtgärder.

 

Artikel 13. force majeure

 • 13.1 Rinkel kan inte avkrävas att fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet om man förhindras att göra detta genom force majeure. Rinkel är inte ansvarsskyldigt för någon förlust eller skada till följd av force majeure.
 • 13.2 Som force majeure räknas under alla omständigheter strömavbrott, internetavbrott, sammanbrott i infrastrukturen för telekommunikation, nätverksattacker (däribland DoS-/DDoS-attacker), angrepp av sabotageprogram eller annan illasinnad programvara, samt situationer där Rinkels leverantörer av någon anledning förhindrar Rinkel från att fullgöra sina skyldigheter.

 

Artikel 14. ändringar av villkor och bestämmelser

 • 14.1 Rinkel kan när som helst ändra dessa allmänna villkor och bestämmelser.
 • 14.2 Rinkel ska eftersträva att meddela sådan ändring eller tillägg minst trettio dagar innan de träder i kraft, genom att skicka ett e-postmeddelande till användaren.
 • 14.3 Om användaren inte vill acceptera en ändring eller tillägg, kan den lämna ett meddelande om uppsägning av avtalet innan ändringen eller tillägget träder i kraft. Om tjänsterna används efter ikraftträdandedatumet utgör det ett accepterande av de ändrade eller kompletterade villkoren och bestämmelserna.
 • 14.4 Båda parterna ska fullt ut samarbeta vid alla ändringar eller tillägg till dessa allmänna villkor och bestämmelser som blir nödvändiga genom ny eller ändrad lagstiftning. Rinkel kan göra sådana ändringar utan förvarning och utan att användaren har möjlighet att säga upp avtalet.
 • 14.5 Det förfarande som fastställs i denna artikel gäller inte vid mindre ändringar. Rinkel kan göra sådana ändringar utan förvarning och utan att användaren har möjlighet att säga upp avtalet.

 

Artikel 15. varaktighetstid och uppsägning

 • 15.1 I avtalet anges varaktighetstiden för tillhandahållandet av avtalet. Om så inte är fallet ska det bedömas ha ingåtts för en (1) månad fr.o.m. den tidpunkt då tjänsten köps, och det förnyas sedan automatiskt i ytterligare en månad om inte parterna har kommit överens om en annan varaktighetstid.
 • 15.2 Om avtalet ingås i en (1) månad, kan Rinkel och användaren alltid säga upp det fr.o.m. nästa förnyandedatum efter slutet av den första månaden. Avtalet kan sägas upp antingen via e-post eller genom My Rinkel.
 • 15.3 Om avtalet ingås för en inledande period på tolv (12) månader, kommer det att förnyas för en obestämd period efter att den perioden är slut. Avtalet får inte sägas upp under den inledande perioden på tolv (12) månader. Efter att den perioden är slut kan Rinkel och användaren säga upp avtalet när som helst med en (1) månads förvarning. Avtalet kan sägas upp antingen via e-post eller genom My Rinkel.
 • 15.4 Rinkel kan upphäva eller säga upp avtalet med omedelbar verkan, skriftligt, utan att det behövs något meddelande om försummelse, om användaren försummar någon väsentlig skyldighet enligt avtalet.
 • 15.5 Rinkel kan upphäva eller säga upp avtalet med omedelbar verkan, skriftligt, utan att det behövs något meddelande om försummelse, om användaren har försatts i konkurs eller insolvens, eller om användaren ansöker om eller beviljas anstånd med betalningar, eller om användarens aktiviteter upphör eller dess affärsverksamhet avvecklas.
 • 15.6 Om Rinkel upphör att fullgöra avtalet behåller det ändå sina anspråk såväl enligt avtalet som enligt tillämpliga lagar och regelverk.
 • 15.7 Om avtalet sägs upp blir Rinkels anspråk på användaren omedelbart förfallna till betalning och användaren betalningsskyldig (oavsett anledning till uppsägningen).
 • 15.8 Om avtalet sägs upp av Rinkel, blir användaren fortfarande betalningsskyldig för alla belopp som redan fakturerats, och det finns ingen skyldighet att upphäva dem.

 

Artikel 16. slutliga bestämmelser

 • 16.1 Detta avtal styrs enbart av nederländsk lagstiftning.
 • 16.2 Såvida inget annat föreskrivs i tvingande regler, ska alla tvister om avtalet mellan parterna hänskjutas till behörig nederländsk domstol i den domkrets där Rinkel har sitt säte.
 • 16.3 Rinkel har rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter genom avtalet till en tredje part som förvärvar Rinkel eller dess affärsverksamhet.
 • 16.4 Användaren måste utan dröjsmål underrätta Rinkel om varje ändring av namn, postadress, e-post eller annan adress, telefonnummer eller annan information och uppgift som är relevant för fullgörandet av avtalet. Användaren har ansvaret för att införa sådana ändringar i My Rinkel.
 • 16.5 Varje dokument eller elektronisk kommunikation eller information som Rinkel tar emot eller förvarar ska bedömas vara den autentiska versionen av den såvida inte användaren tillhandahåller bevis på motsatsen.
 • 16.6 Om någon av bestämmelserna i avtalet visar sig vara ogiltig eller verkningslös, påverkar inte detta giltigheten för avtalet som helhet. I så fall ska parterna anta en eller flera nya bestämmelser som ska ersätta den/de ogiltiga, och då hålla sig så nära andemeningen i ursprungsbestämmelserna som möjligt.