Partner voorwaarden

Geldig voor alle affiliate en referral partners van Rinkel B.V.

Partner voorwaarden | Rinkel B.V.

Versie: Partner voorwaarden 2023_1
Datum: 30 mei 2023

In dit document zijn de algemene voorwaarden (“Partnervoorwaarden”) opgenomen die van toepassing zijn op deelname van een partij (“Partner”) in het door Rinkel B.V. (“Rinkel”) aangeboden partner programma (“Partnerprogramma”). In deze Partnervoorwaarden is beschreven onder welke voorwaarden deelname aan het Partnerprogramma mogelijk is en welke rechten Rinkel en de Partner eraan kunnen ontlenen.

Lees deze Partnervoorwaarden daarom dus goed door en neem bij vragen contact met ons op via 085-0609000 of [email protected].
 

Arikel 1. Definities

 1. De in deze Partnervoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de volgende betekenis:
  1. Partnervoorwaarden: onderhavige voorwaarden welke integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
  2. Dienst(en): de (telecom)dienst(en) van Rinkel die vallen onder de reikwijdte van de Overeenkomst.
  3. Lead: een potentiële afnemer van de Dienst(en) die door de Partner aan Rinkel is geïntroduceerd.
  4. Klant: een Lead die een overeenkomst met Rinkel is aangegaan voor levering van een Dienst.
  5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Rinkel en Partner ten aanzien van het Partnerprogramma.
  6. Partner: de (rechts)persoon die deelneemt of deel wenst te nemen in het Partnerprogramma.
  7. Partnerprogramma: het door Rinkel aangeboden partnerprogramma.
  8. Partner Portal: het online portaal waarbinnen de Partner bepaalde informatie inzien, waaronder de hoogte van eventuele door Rinkel aan de Partner verschuldigde vergoedingen.


Artikel 2. Aanmelding voor het Partnerprogramma

 1. Om mee te kunnen doen aan het Partnerprogramma moet de Partner zich in te schrijven conform de daarvoor op dat moment door Rinkel gehanteerde procedure. Bij de inschrijving gelden deze Partnervoorwaarden.
 2. De Partner is bij inschrijving verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken en staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. De Partner moet Rinkel op de hoogte houden van eventuele wijzigingen.
 3. De inschrijving is pas definitief als Rinkel deze heeft geaccepteerd en de Partner hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte heeft gebracht. Rinkel heeft het recht om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 4. De Partner begrijpt dat deelname aan het Partnerprogramma geen exclusieve overeenkomst met Rinkel betekent. De rechten die aan de Partner worden verleend, zijn niet-exclusief en niet-overdraagbaar.
 5. Rinkel kan tijdens de looptijd van de Overeenkomst bepaalde criteria en eigenschappen invoeren waaraan de Partner moet voldoen. De Partner krijgt dan een redelijke termijn om zich hierop aan te passen. Als de Partner deze wijzigingen niet accepteert, kan de Partner de Overeenkomst opzeggen voordat de wijzigingen van kracht worden. Als de Partner niet opzegt, is de Partner gebonden aan de nieuwe regels vanaf het moment van ingang.
 6. Deelname aan het Partnerprogramma betekent niet dat de Partner wordt aangesteld als wederverkoper van de Dienst(en). Enige overeenkomsten ten aanzien van de levering van de Dienst(en) worden altijd gesloten met Rinkel. De Partner verkrijgt onder de Overeenkomst geen volmacht om enige vorm van rechtshandelingen namens Rinkel te verrichten. 


Artikel 3. Partner Portal

 1. Nadat de aanmelding van de Partner door Rinkel is geaccepteerd zal Rinkel zo spoedig de Partner toegang verlenen tot het Partner Portal.
 2. De toegang tot het Partner Portal is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld met derden buiten de organisatie van de Partner.
 3. De Partner is verplicht diens inloggegevens voor het Partner Portal strikt geheim te houden. Rinkel is niet verantwoordelijk voor misbruik hiervan en mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt vanuit het account van de Partner, onder diens leiding en toezicht gebeurt. Bij een vermoeden van misbruik zal de Partner Rinkel daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.


Artikel 4. Promotie van Dienst(en)

 1. De Partner zal de Dienst(en) die voorwerp van de Overeenkomst zijn naar beste kunnen promoten. Het gaat hierbij uitsluitend om promotie van de Dienst(en) die staan vermeld in het Partner Portal.
 2. Rinkel is gerechtigd om op ieder moment wijzigingen aan te brengen in de Dienst(en) die onder de werking van de Overeenkomst vallen. Wijzigingen worden inzichtelijk gemaakt in het Partner Portal en zijn van kracht vanaf moment van publicatie, maar hebben geen effect op vergoedingen die de Partner reeds op dat moment heeft verworven.
 3. De promotie van de Dienst(en) door de Partner mag naar diens eigen inzicht gebeuren binnen het kader van de beperkingen die opgenomen zijn in de Overeenkomst. De Partner zal redelijke instructies afkomstig van Rinkel in dit kader opvolgen.


Artikel 5. Voorwaarden voor promotie

 1. De Partner dient de promotie van Dienst(en) te beperken tot Leads die gevestigd zijn in de overeengekomen geografische gebieden. Promotie is te allen tijde beperkt tot de gebieden waarin Rinkel haar Dienst(en) levert.
 2. De Partner zal bij de promotie, verwerving van Leads en de overige uitvoering van de Overeenkomst alle (lokaal) toepasselijke wet- en regelgeving dienen na te leven.
 3. Het is de Partner niet toegestaan om: promotie uit te voeren op websites of diensten met een illegaal karakter; promotie uit te voeren middels ongevraagde elektronische communicatie via e-mail, sms of vergelijkbaar medium ("spam"), ook als dit op basis van opt-in zou gebeuren, of; promotionele uitingen te vertonen op een wijze die schadelijk is of redelijkerwijs kan zijn voor de reputatie van Rinkel. Verder is het de Partner niet toegestaan om: (een deel van) de ontvangen of te ontvangen vergoeding toe te zeggen of uit te keren aan Leads of Klanten; en om handelsnamen, merknamen, domeinnamen of servicegebruikersnamen (zoals namen bij Facebook, Twitter of andere diensten van derden) te registreren of te voeren die een merk- of handelsnaam van Rinkel bevatten of die daar een verwarringwekkende gelijkenis mee vertonen.
 4. De Partner zal eerlijk en oprecht advies geven over de Dienst(en) en zal mededelingen omtrent de Dienst(en) die misleidend zouden kunnen zijn of moeilijk te bewijzen zouden zijn, achterwege laten. Verder zal de Partner zich onthouden van toezeggingen ten aanzien van de Dienst(en) waarvan niet zeker is of Rinkel zich aan deze toezeggingen kan houden.
 5. Het is Partner uitsluitend toegestaan ten opzichte van derden mede te delen dat zij een partner is van Rinkel en wat de juridische reikwijdte van deze partnerrelatie in het algemeen is.
 6. Indien Rinkel een redelijk vermoeden krijgt dat de Partner in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, zal Rinkel de Partner daarover informeren. De Partner zal dan zo spoedig mogelijk de betreffende handeling staken of gestaakt houden, bij gebreke waarvan Rinkel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang mag opzeggen.


Artikel 6. Aanbrengen van Leads

 1. De Partner zal Leads aanbrengen op de door Rinkel voorgeschreven wijze. De wijze waarop Leads aangebracht kunnen worden kan van tijd tot tijd door Rinkel gewijzigd worden. De Partner zal van dergelijke wijzigingen via het Partner Portal op de hoogte worden gebracht.
 2. Op verzoek zal de Partner de volgende (aanvullende) informatie over een Lead aan Rinkel verstrekken:
  1. Algemene bedrijfsinformatie van de Lead;
  2. Contactgegevens van de Lead, indien en voor zover de Lead daarmee heeft ingestemd;
  3. Toelichting op het contact dat de Partner en de Lead reeds hebben gehad en de interesse van de Lead in de Dienst(en).
 3. Rinkel is nooit verplicht om geïntroduceerde Leads te accepteren en Rinkel zal de Partner op de hoogte brengen wanneer een Lead niet wordt geaccepteerd. Als een Lead niet door Rinkel wordt geaccepteerd, betekent dit dat de Partner geen recht heeft op enige vorm van vergoeding terzake. Voorts is er geen sprake van een (geaccepteerde) Lead: (i) als deze niet is aangebracht conform de door Rinkel voorgeschreven wijze, (ii) als deze reeds in een verkoopcyclus zit van Rinkel, of (iii) als deze reeds door een andere partij aan Rinkel is aangedragen.


Artikel 7. Vergoeding en betaling

 1. De Partner heeft uitsluitend recht op vergoeding voor zover dit in de Overeenkomst staat beschreven. De Partner maakt geen aanspraak op enige andere vorm van vergoedingen.
 2. De hoogte van (vaste) vergoeding en de berekeningswijze zijn zoals staat beschreven in het Partner Portal. Rinkel heeft het recht de hoogte en berekeningswijze op ieder moment aan te passen en zal de Partner daarvan via het Partner Portal op de hoogte brengen. Aanpassingen in de hoogte van de vergoeding hebben geen terugwerkende kracht en zijn dus alleen van toepassing op Leads die worden aangedragen nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden.
 3. De Partner heeft uitsluitend recht op een vergoeding indien een (geaccepteerde) Lead converteert naar Klant en onder de voorwaarde dat de Klant de vergoeding voor de betreffende Dienst(en) aan Rinkel heeft voldaan.
 4. De Partner heeft verder geen recht op vergoeding: (a) als een Lead niet binnen een periode van zes maanden na introductie door de Partner aan Rinkel is geconverteerd tot Klant (tenzij Rinkel uit coulance de vergoeding alsnog toekent); (b) over omzet gerealiseerd door Rinkel ten aanzien van diensten die niet staan beschreven in het Partner Portal op het moment van eerste introductie van de Lead; (c) ten aanzien van enige vorm van verlenging of uitbreiding van bestaande overeenkomsten met een Klant; en (d) voor Leads die na datum van beëindiging van de Overeenkomst zijn geconverteerd in Klant.
 5. De Partner kan in het Partner Portal het aantal aangebrachte Leads inzien en de vergoeding die Rinkel verschuldigd is geworden aan de Partner. De Partner is verplicht om de door Rinkel berekende vergoeding als weergegeven in het Partner Portal telkens te controleren op juistheid en volledigheid. Onjuistheden dienen schriftelijk door de Partner aan Rinkel bekend gemaakt te worden binnen uiterlijk dertig (30) dagen nadat de vergoeding in het Partner Portal is weergegeven. Indien binnen deze termijn geen reactie is ontvangen wordt de Partner geacht akkoord te gaan met de betreffende gegevens.
 6. De Partner zal maandelijks een factuur ontvangen van Rinkel op basis van de in het Partner Portal genoemde gegevens. Rinkel zal, na toezending van een factuur aan de Partner, binnen dertig (30) dagen na verzending van de factuur de verschuldigde vergoeding aan de Partner te betalen.
 7. De Partner dient in te staan voor de gegoedheid van de door hem geïntroduceerde Lead, en dient daartoe de vereiste zorgvuldigheidsonderzoeken te verrichten. Indien blijkt dat de naar Klant geconverteerde Lead niet voldoet aan de betalingsverplichting ten aanzien van de Dienst(en), is de Partner daartoe aansprakelijk te houden tot de hoogte van de betrokken vergoeding en is Rinkel gerechtigd tot terugvordering/verrekening van de betreffende vergoeding.
 8. Rinkel is gerechtigd de vorderingen van de Partner op Rinkel te verrekenen met de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Rinkel op de Partner.
 9. Ter bepaling van de hoogte van de door Rinkel aan de Partner verschuldigde vergoeding zullen de gegevens uit de administratie van Rinkel als uitsluitend bewijs dienen, tenzij de Partner aantoont dat deze gegevens niet juist zijn.
 10. Alle door Rinkel gecommuniceerde bedragen en tarieven zijn steeds in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven.


Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Dienst(en), inclusief broncodes, resultaten, documentatie, programmatuur, websites, databestanden, (promotie)materialen alsmede voorbereidend materiaal van het één en ander, blijven uitdrukkelijk berusten bij Rinkel en/of diens licentiegevers en niets in de Overeenkomst is bedoeld om intellectuele eigendomsrechten aan de Partner over te dragen.


Artikel 9. Geheimhouding

 1. De Partner verplicht zich tot geheimhouding omtrent al hetgeen met betrekking tot de werkzaamheden en organisatie van Rinkel ter kennis is genomen, tenzij in het kader van een Lead het van belang is dergelijke (commerciële en operationele) informatie vrij te geven aan de Lead. In dit geval zal voorafgaand tussen Partijen onderling overleg plaats vinden.


Artikel 10. Non-concurrentie

 1. Het is de Partner verboden om gedurende een periode van drie (3) jaar na beëindiging van de Overeenkomst om Klanten van Rinkel te benaderen teneinde deze te bewegen overeenkomsten met Rinkel op te zeggen of bij derde leveranciers diensten af te nemen die vergelijkbaar zijn met de Dienst(en) of andere diensten van Rinkel.
 2. Partner zal gedurende de duur van de Overeenkomst en één (1) jaar daarna geen met de Dienst(en) concurrerende diensten ontwikkelen of andere daarbij assisteren.
 3. In het geval van schending van lid 1 of lid 2 zal de Partner een direct opeisbare boete van tienduizend euro per overtreding verbeuren aan Rinkel, welke niet in aanmerking komt voor enige verrekening. Deze bepaling laat onverminderd het recht van Rinkel tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om (aanvullende) schadevergoeding te eisen (al dan niet in combinatie met voornoemde boete).


Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Rinkel voor een toerekenbare tekortkoming of uit enige andere hoofde is per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis) beperkt tot het uitgekeerde dan wel uit te keren bedrag aan vergoeding in de kalendermaand voorafgaande aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
 2. De Partner vrijwaart Rinkel voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van alle schade in welke vorm dan ook door deze derden geleden en welke verband houden met niet naleving van de Overeenkomst door de Partner.


Artikel 12. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Partner zich inschrijft voor het Partnerprogramma en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst eindigt automatisch op het moment dat Rinkel de inschrijving van Partner tot het Partnerprogramma weigert.
 2. De Overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk (waaronder mede verstaan wordt per e-mail) op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van de hierna genoemde opzegtermijn.
 3. In het eerste jaar geldt er een opzegtermijn van één (1) maand. Deze opzegtermijn loopt per jaar met één (1) maand op, totdat de maximale opzegtermijn van drie (3) maanden is bereikt.
 4. De Overeenkomst kan door iedere partij schriftelijk met onmiddellijke ingang worden ontbonden: (a) de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard; (b) aan de andere partij wordt surseance van betaling verleend; of (b) de andere partij wordt ontbonden of opgeheven.
 5. Indien en voor zover bepaalde targets of andere criteria zijn overeengekomen, heeft Rinkel het recht om de Overeenkomst te ontbinden indien de Partner de betreffende criteria niet heeft gehaald binnen de gestelde periode. Bij een naar Rinkel’s oordeel geringe afwijking van de criteria kan Rinkel besluiten de Partner een mogelijkheid te geven om de betreffende tekortkoming te herstellen of vrij te stellen.


Artikel 13. Overige bepalingen

 1. De Overeenkomst en alle (rechts-)handelingen die daaruit voortvloeien of daarmee in verband staan worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, locatie Rotterdam.
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Rinkel zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 4. De Partner is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rinkel, aan een derde te verkopen en/of anderszins over te dragen.